ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Δικαιολογητικά:

  1. 5 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
  2. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
  3. Δίπλωμα σε ισχύ (φωτοτυπία)
  4. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
  5. Ειδική κάρτα οδήγησης ΕΔΧ (πρωτότυπη)
  6. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από την σχολή οδηγών)
  7. Παράβολο από Παθολόγο*
  8. Παράβολο από Οφθαλμίατρο *(αν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα C ή D σε ισχύ, ΔΕΝ χρειάζονται παράβολα παθολόγου και οφθαλμιάτρου)
  9. Παράβολο από Ψυχίατρο