ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ C) + Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

Δικαιολογητικά:

  1. 4 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
  2. Δίπλωμα Β σε ισχύ (φωτοτυπία)
  3. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
  4. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
  5. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
  6. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)
  7. Παράβολο από Παθολόγο (Βιβλιάριο υγείας)
  8. Παράβολο από Οφθαλμίατρο (Βιβλιάριο υγείας)

*Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας μας και να έχουμε δίπλωμα αυτοκινήτου.

** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 16 διδακτικές ώρες θεωρητικών και 15 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο ΚΕΘΕΥΟ στην σχολή μας, στο Παλαιό Φάληρο.